• Et godt språkmiljø for alle barn

  09/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Sammen med alle barnehagene i Oppdal skal Pikhaugen barnehage delta i prosjektet «Et godt språkmiljø for alle barn» fra høsten 2016.

  Dette er en barnehagebasert kompetanseutvikling i regi av Gauldalsregionen og Dronning Mauds Minne Høgskolen. Personalet i barnehagen blir kurset og veiledet av Marianne Schram fra DMMH.

  Vi skal legge til rette for et språkstimulerende miljø for alle barn der vi oppmuntrer til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme. Mangfold og flerspråklighet skal verdsettes som en ressurs. Hvordan vi snakker og kommuniserer i hverdagen har stor betydning for videre språkutvikling. Å få varierte og rike erfaringer gjennom her- og nå-situasjoner er avgjørende for å forstå begreper.


  Gjennom estetiske aktiviteter som forming, musikk og sang, dans og dramatisering, vil barna få erfaringer med et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.


  I vårt arbeid med ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE BARN, bruker vi Resultatledelse som arbeidsmåte, med Fokusområde og Beste praksis.

   

 • Fokusområde og beste praksis

  09/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I de kommunale barnehagene setter vi fokus på områder vi ønsker å fordype oss i, i arbeidet vårt.

  Vi lager en standard som forteller oss målene vi ønsker å nå.

  Vi utarbeider en Beste Praksis for hvordan personalet skal jobbe for å komme på høyde med standard. Beste praksis er måten vi arbeider på, for å innfri kravet til kvalitet og faglig innhold som ligger i standard. Vi legger stor vekt på vårt pedagogiske grunnsyn.


  Denne måten å arbeide på kalles Resultatledelse. Det handler om: 

  Strategisk tenkning og veivalg 

  Myndiggjøring av medarbeidere 

  Systematisk oppfølging 

  Konstruktive tilbakemeldinger


  I de kommunale barnehagene i Oppdal jobber vi systematisk for at alle i personalgruppa skal være myndiggjorte og aktive deltagere i jobben sin. Det er viktig at alle kjenner sitt ansvar i den jobben man skal gjøre.
  Etter hver periode med fokusområde har personalet et felles resultatfremlegg der man utveksler erfaringer – det formidles hva som er gjort av kloke grep og «lurt og lært» underveis.

   

 • Om beste praksis

  30/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi arbeider for  kontinuerlig kvalitetsutvikling gjennom å velge fokusområder for en periode på 3-4 måneder. Sammen med Høgmo barnehage setter styrere og pedagogisk ledere opp ønsket standard for valgt fokusområde. Hele personalgruppa utarbeider i fellesskap beste praksis for å oppnå standarden i vår barnehage. Gjennom nær faglig ledelse støttes den enkelte medarbeider i å utføre beste praksis.